DEMO DAY

เป็นเวลาเกือบ3 เดือนที่ 10 startup ได้ลับคมความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและได้รับแนวทางการต่อยอดธุรกิจ ที่สำคัญคือการได้รับการmentor จากบริษัทพันธมิตรชั้นนำในภาคเกษตร และร่วมทำงานจริงกับแต่ละบริษัทเพื่อต่อยอดธุรกิจแก้ปัญหาอย่างตรงจุดร่วมกัน แม้โครงการจะจบลงStartup ทั้ง10 Startupจะมีพันธมิตรธุรกิจ หรือจะได้ลูกค้าคนแรก
ที่จะร่วมกันส่งต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ให้กับภาคเกษตรให้ขยายผลการใช้งานเพิ่มมากขึ้นต่อไป