ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_465_0.MYI' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Register - Inno4Farmers

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ติดต่อและสมาชิกในทีม

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของสตาร์ทอัพ

Upload Pitch Deck (ไม่เกิน 30 MB)
ควรครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้:
1)ที่มาของแนวคิด / หลักการและเหตุผล (อธิบายปัญหา (pain point) หรือ โอกาส (Opportunity Areas) สิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจะได้รับ รวมถึงผลกระทบต่อภาคเกษตร)
2) แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solutions)
3)ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (อธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ) (Core Technology)
4)แนวทางการขยายผลทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ (อธิบายแนวทางการขยายผลทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ทำอยู่เดิม)(Growth Plan and Roadmap)
5)แนวคิดทางด้านธุรกิจและโอกาสการขยายผลเชิงธุรกิจ (อธิบายถึงโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการเข้าสู่ตลาด)(Market Opportunity / Competitive Landscape / Business Model)
6)กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (customer segment)(อธิบายรายละเอียดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
*ความยาวไม่เกิน 3 นาที (100MB)
แบบฟอร์มขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ซึ่งสำนักงานมีความประสงค์ขอความยินยอมในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดเก็บ รวบรวม ใช้ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการบริการสาธารณะภายใต้ขอบวัตถุประสงค์
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม